Privacy notice

HONLAP ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Verziószám: 1.0
ExtractumPharma Zrt Frissítve: 2022.05.31.


ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
AZ ExtractumPharma zrt. honlapjára látogató személy
SZEMÉLYES ADATAINAK KEZELÉSÉRŐL


Az ExtractumPharma zrt. (székhely: 1044 Budapest, Megyeri út 62-64., cégjegyzékszám: 10901074-2-41, továbbiakban „ExtraPharma”, „Mi”) megtesz minden tőle telhetőt a honlapjára látogatók személyes adatainak védelme érdekében. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban tájékoztatjuk Önt, hogy a honlapunk (a továbbiakban „Honlap”) felhasználóinak, látogatóinak személyes adatait miként kezeljük. Kérjük, hogy a jelen Adatkezelési Tájékoztatót Honlapunk általános Felhasználási Feltételeivel és a Süti Tájékoztatóval együtt olvassa át.

Adatkezelési tájékoztatónkat frissítés útján bármikor módosíthatjuk, melynek aktuális dátumát a dokumentum jobb felsó sarkában „Frissítve” felirat melletti dátum mutatja. kérjük Öntől a változások mindenkori elfogadását.

ADATBIZONSÁGI INTÉZKEDÉSEK
Az Adatkezelő valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében megtette azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakította azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

AZ ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
Az adatkezelő az ExtractumPharma zrt. Az Ön személyes adatait, azok védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (a továbbiakban: Rendelet) alapján, a Honlapra irányuló nemzeti jogszabályok alapján kezeli. Az érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény is előírja. Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.
CÉGNÉV:                                      ExtractumPharma Gyógyszergyártó, Forgalmazó és Szaktanácsadó Zrt.
SZÉKHELY:                                  1044 Budapest, Megyeri út 64.
CÉGJEGYZÉKSZÁM:                   Cg. 01-10-042432
ADÓSZÁM:                                  10901074-2-41
ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ: Dr. Csankó János ügyvéd
                                                     janoscsanko2--.at.--t-online.hu

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA
Az adatkezelés célja a honlap funkcionális működésének biztosítása, használata, a weboldali szolgáltatások elérésének biztosítása, a szolgáltatás hatékonyságának növelése, felhasználói élmény növelése, a honlap használatának kényelmesebbé tétele, a honlap elemzése, reklámok elhelyezés, megjelenítése.

Személyes adatokat azért kezelünk, hogy az Ön által kért Szolgáltatásokat tudjuk nyújtani Önnek. Az Ön mint Érintett személyes adatait munkatársaink kezelik, azokat mindig bizalmasan, kizárólag a Szolgáltatások nyújtásának törvényes és indokolt céljaira használjuk fel. Az adatkezelések és azok céljai az alábbiak lehetnek

Szolgáltatásainkhoz kapcsolódóan például adatkezelési lehet, hogy

teljesítsük a Honlapunkon keresztül benyújtott kéréseit, válaszoljunk kérdéseire vagy megkereséseire;

Honlapunkon közzétett álláshirdetésekre történő állásjelentkezéseit kezeljük;

kommunikációs csatornát biztosítsunk a mellékhatásokra vonatkozó, gyógyszerbiztonsági célokból nekünk küldött értesítésekhez. a Szolgáltatásainkat igénybe vevő Érintettek azonosítása;

a Szolgáltatásink Ön általi igénybevételére vonatkozó adminisztrációs értesítések vagy kommunikációk küldése;

csalás, visszaélés elleni védekezés vagy ezek megelőzése, valamint a Honlapunkon keresztül folyó kommunikáció biztonságának biztosítása;
ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása; vagy

panaszkezelés, valamint az általános Felhasználási Feltételeink, Adatkezelési Tájékoztatónk és Süti Tájékoztatónk érvényre juttatása.

Személyes adatait továbbá az Önnel előzetesen közölt egyéb célokra is kezelhetjük, amennyiben ezek az egyéb célok közvetlenül kapcsolódnak a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban és Süti Tájékoztatóban meghatározott célokhoz, és azokkal összeegyeztethetők.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA
Amennyiben a jelen Adatkezelési Tájékoztató másként nem rendelkezik, az Ön személyes adatainak kezelése – főszabály szerint – az Ön önkéntes és szabad akaratából adott hozzájárulásán alapul, melyet a honlap látogatásával és a honlap funkcióinak alkalmazásával, kapcsolati űrlap, mellékhatás bejelentési űrlapok és egyéb felületeken megadott adataival kapcsolatban Ön automatikusan elfogad. Önnek jogában áll hozzájárulását bármikor visszavonni. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájárulás alapján történt adatkezelés jogszerűségét. Ha Ön az általunk, a Szolgáltatások nyújtásához szükséges és kért személyes adatokat nem bocsátja rendelkezésünkre, azt eredményezheti, hogy Szolgáltatásainkat nem tudjuk Önnek nyújtani. Amennyiben bármilyen kommunikációnk közvetlen üzletszerzési („direktmarketing”) elemet – ideértve a hírlevelek küldését is – tartalmaz, úgy azzal kapcsolatosan külön kérni fogjuk az Ön hozzájárulását.

Mellékhatások bejelentésével kapcsolatosan az adatkezelés jogalapja jogszabályi kötelezettségünk teljesítése annak érdekében, hogy az európai és nemzeti farmakovigilanciai jogszabályoknak megfelelően járjunk el.

Amennyiben Ön szerződést köt velünk vagy feliratkozik Szolgáltatásainkra, úgy személyes adatainak kezelését a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pontja alapján kezeljük olyan mértékéig, amennyiben az szükséges az Ön által igényelt Szolgáltatások nyújtásához vagy – a szerződéskötést megelőzően – az Ön kérésének teljesítéséhez kapcsolódó lépések megtételéhez.

Személyes adatát a Társaság mint adatkezelő jogos érdekének biztosítása céljából is kezelhetjük, úgy mint például csalások megelőzése és azok elleni védekezés érdekében, szakmai kapcsolataink ápolása érdekében, termékeinkről való tájékoztatás nyújtása érdekében, panaszok kezelése és felhasználási feltételeink érvényesítése érdekében.

A GYŰJTHETŐ SZEMÉLYES ADATOK KÖRE
Tevékenységünk során, a fent jelzett célokra az alábbi személyes adatait kezelhetjük.

Név (vezetéknév, keresztnév és felhasználói név),

Nyelvi beállítások. Ezen információk alapján tudunk Önnel az Ön által értett nyelven kommunikálni.

E-mail cím. Az e-mail címeket ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtására használjuk. Ennek az információnak a segítségével azonosítjuk Önt és küldünk Önnek értesítést, amennyiben a Honlap keresztül veszi fel velünk a kapcsolatot.

Állásjelentkezési adatok. Ha Ön valamilyen állásra jelentkezik, rögzíthetjük a jelentkezés dátumát és időpontját, az Ön nevét, születéskori nevét, születési helyét és idejét; lakóhelyét; telefonszámát; e-mail címét; korábbi munkáltatója (munkáltatói) nevét; korábbi munkaviszonya időtartamát; korábbi beosztásait, munkaköreit és azok leírását; képesítéseit; tanulmányait; végzettségi szintjét, diplomáját és annak fokozatát, valamint a diploma megszerzésének időpontját; nyelvtudását; számítástechnikai ismereteit, és minden olyan egyéb információt, amelyet Ön jelentkezőként önként ad meg (például fénykép, önéletrajz, motivációs levél és fizetési igény). Ezekre az adatokra azért van szükségünk, hogy tájékozódjunk szakmai tapasztalatáról, és hogy alkalmazásával kapcsolatosan döntést tudjunk hozni. Ezekhez az információkhoz kizárólag a munkaügyi osztályunk és az az osztály fér hozzá, amelyik az új munkatársat keresi.

Állásjelentkezés során rendelkezésünkre bocsátott személyes adataival kapcsolatos pontos adatkezelés körülményeit a Honlap megfelelő helyein elhelyezett „Adatkezelési tájékoztató a Richter Gedeon Nyrt. kiválasztási folyamataira és állásinterjúra vonatkozóan” című tájékoztatóból ismerheti meg.

Mellékhatásra vonatkozó információ. Erre az információra azért van szükségünk, hogy a nemkívánatos hatásokat fel tudjuk dolgozni, ki tudjuk vizsgálni és jelenteni tudjuk a szabályozó hatóságnak. A bejelentésben szerepelnie kell a bejelentő nevének, az Ön telefonszámának és e-mail címének; az Ön foglalkozásának; a betegadatoknak; a beteg monogramjának; a beteg születési idejének; a beteg korának; a beteg nemének; a nemkívánatos esemény leírásának, ideértve a tapasztalt tüneteket; a mellékhatás, nemkívánatos állapot leírásának, a beteg kórtörténetének, egyéb betegségei bemutatásának; a tapasztalt nemkívánatos eseménynek (például halál); közvetlen életveszélynek, szükséges kezelésnek; tartós vagy jelentős egészségromlásnak vagy funkcióvesztésnek, fejlődési vagy születéskori rendellenességnek; gyógyszerekre vonatkozó információknak; a gyógyszer szedésének kezdő és befejező dátumának; a szedett gyógyszereknek / gyógykészítményeknek. A mellékhatások bejelentésére és Orvosi Információs Szolgálatra vonatkozó további adatkezelési tájékoztató itt érhető el.

Üzenetre vonatkozó információ. Rögzítjük az Önnel folytatott kommunikációnkat, ideértve az Ön által benyújtott panaszokat, a nyilvántartásban rögzítjük a kézbesítési visszajelzéseket is, hogy megfelelő ügyfélszolgálati szolgáltatásokat tudjunk Önnek nyújtani és kezelni tudjuk panaszát.

Általános használatra vonatkozó információ. Olyan információk, amelyek arról tájékoztatnak minket, hogy Ön miként veszi igénybe Szolgáltatásainkat, amikor Honlapunkat használja. Ennek része a viselkedés megfigyelése és beállítások közötti keresés, a Honlapunkon történt kereséseiről és a böngészőben végzett tevékenységéről készült nyilvántartás (beleértve az IP címeket, a látogatás idejét, a meglátogatott oldalakat, oldalakon tett interakciókat, korlátozott részletezettségű helyadatokat, a felhasználó eszközét és szoftverét, első vagy újbóli meglátogatás tényét, forgalmi információkat). Ezeket az információkat arra használjuk, hogy az Önnek nyújtott Szolgáltatásainkat javítsuk, valamint azonosítsuk azokat a területeket a Szolgáltatásaink minőségében, amelyeket még javítanunk kell.

Szolgáltatásainknak nem célja, hogy az Érintettektől – a mellékhatásokra vonatkozó, farmakovigilancia célokat szolgáló egészségügyi információk kivételével – különleges személyes adatokat gyűjtsünk.

AZ INFORMÁCIÓK TÁROLÁSA ÉS LÁTHATÓSÁGA
Az Ön személyes adataihoz kizárólag az ExtraPharma azon engedéllyel rendelkező munkatársai és szervezeti egységei férhetnek, akiknek az adott adatokra tevékenységük végzéséhez szükségük van. Személyes adatait harmadik személyeknek, külső szerveknek vagy szervezeteknek csak és kizárólag abban az esetben adjuk ki, ha Ön az adattovábbításhoz hozzájárult, illetve ha az adattovábbítást jogszabály írja elő vagy engedélyezi.

Harmadik személyeket (a továbbiakban „Adatfeldolgozó”) bízhatunk meg adatfeldolgozási szolgáltatások nyújtásával. Ezekkel az Adatfeldolgozókkal, mint például jogi és más tanácsadókkal, szakértőkkel, akik segítenek minket, megoszthatjuk az Ön személyes adatait Mindazonáltal, minden ilyen esetben biztosítjuk a személyes adatok bizalmas és titkos kezelését, például titoktartási megállapodások megkötésével. Ilyen harmadik fél Adatfeldolgozók az alábbiakban felsorolt személyek:

HONLAP karbantartó, adatfeldolgozó megnevezése
CÉGNÉV:
SZÉKHELY:
CÉGJEGYZÉKSZÁM:
ADÓSZÁM:
KÉPVISELŐ NEVE:

SÜTIK ALKALMAZÁSA
Honlapunkon ún. süti-ket alkalmazunk, melyek segítségével meg tudjuk különböztetni az egyes felhasználókat, mely segít Önt a honlap könnyebb böngészésében, bennünket a honlap folyamatos, a felhasználói igényeknek megfelelő fejlesztésében.

A süti (angolul cookie) egy olyan adat, amit a meglátogatott weboldal küld a látogató eszközén (számítógép, tablet, mobil stb.) futó böngészőnek, hogy az eltárolja. A sütinek lehet érvényessége, érvényes lehet a böngésző bezárásáig, de korlátlan ideig is. A süti nem a felhasználót, hanem az általa használt eszközt, böngészőt azonosítja, de ezen keresztül alkalmas a személy azonosítására. A veszélye abban rejlik, hogy erről a felhasználónak nem minden esetben van tudomása és alkalmas lehet arra, hogy felhasználót kövesse a weboldal üzemeltetője vagy más (harmadik) szolgáltató, akinek a tartalma be van építve az oldalban (pl. Facebook, GoogleAnalytics), ezáltal profil jön létre róla, ebben az esetben pedig a süti tartalma személyes adatnak tekinthető. A látogatás során a sütik által érintett adatkör a sütik fajtájától függően lehet többek között a látogató által használt IP cím, a böngésző típusa, a böngészésre használt eszköz operációs rendszerének jellemzői, a látogatás időpontja, a meglátogatott (al)oldal, funkció vagy szolgáltatás, művelet, kattintás.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett – a látogató – önkéntes hozzájárulása, amelyet a weblapon a süti sávban elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével adhat meg, vagy utasíthat el. A mentéssel a választását tároljuk, és a felhasználó részére annak megfelelően biztosítjuk a weboldal használatát. A sütik alkalmazásának elutasítása esetén az oldal bizonyos funkciói nem feltétlenül működnek helyesen. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalmi szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. CVIII. törvény (Elkertv.) 13/A. § (3) bekezdése szerint a webhely szolgáltatója a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A szolgáltatónak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és a törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig. Társaságunk a vonatkozó törvényi rendeletek szerint jár el.

Címzettek: az adatkezelő munkavállalói, az IT szolgáltató adatfeldolgozó munkatársai, harmadik fél sütijei esetén a harmadik fél is. Reklámmegjelenítést biztosító sütik esetén adattovábbítás történhet harmadik országba.

Adattárolás időtartama: a böngésző süti beállításai szerint.

A sütik fajtáit a betöltött funkciók, vagy alkalmazási célok szerint szokás megkülönböztetni, egységes terminológiája ennek nincs, és az egyes csoportok között is lehet átfedés.

Technikailag elengedhetetlen sütik. Nevezik ezeket munkamenet (session) sütiknek, vagy funkcionális sütiknek is, ezek nélkül az oldal funkcionálisan nem működne. Ezen sütik adatkezelésének időtartama kizárólag a látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépéről.

Használatot elősegítő/statisztikai célú sütik. Ezek a sütik megjegyzik a felhasználó választásait, hogy miként lépnek interakcióba az oldal látogatói a honlappal.

Marketing sütik. így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználó által meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. A közösségi médiához is kapcsolódnak. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. GoogleAnalytics, AdWords, FacebookLikeBox vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak. Ilyen sütik esetén harmadik országba is történhet adattovábbítás – a sütik alkalmazásának elfogadása a felhasználó részéről a harmadik országba történő adattovábbításhoz való hozzájárulást is jelenti.

A GoogleAnalytics sütikről itt tájékozódhat:
https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
A GoogleAdWords sütikről itt tájékozódhat:
https://support.google.com/adwords/answer/2407785?hl=hu
A Facebook sütikről itt tájékozódhat:
https://www.facebook.com/policies/cookies/

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni a sütik elfogadása nélkül. Az egyes weboldalak eltérő intenzitással alkalmaznak sütiket, előfordulhat az is, hogy egy weboldal nem alkalmaz, mert nem szükséges a működéséhez, vagy csak minimális mértékben alkalmaz.

A HONLAP KAPCSOLAT MENÜPONTJÁVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

E szabályokat kelL alkalmazni, a honlap Kapcsolat, Ügyfélszolgálat vagy ezekkel azonos tartalmú funkcióira.

Érintettek köre: látogató a honlapon, aki Kapcsolat ill. más menüpont alkalmazásával üzenetet vagy e-mailt küld a honlap tulajdonosa felé.

Kezelt adatkör: Név, e-mail cím, telefonszám, továbbá az üzenetben a felhasználó által megadott egyéb nem kért adatok

Adatkezelés célja: A látogató kapcsolatfelvételének biztosítása az adatkezelővel, ügyfélszolgálat teljesítése, panaszkezelés, tájékoztatás a weblap működéséről honlap elemzése, reklámajánlatok elhelyezés, megjelenítése, küldése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg.

Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai

Adattárolás időtartama: A megadott adatokat a kapcsolatfelvételt követő 30. napon belül töröljük.

HONLAPON TÖRTÉNŐ REGISZTRÁCIÓVAL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

E szabályokat kell alkalmazni, ha a honlap rendelkezik regisztráció, vagy ezzel azonos tartalmú funkcióval.
Érintettek köre: a felhasználó, aki regisztrál a honlap szolgáltatásaira, megadja személyes adatait. A felhasználó felelőssége, hogy a megadott e-mail címről és az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. A honlapon 16 évet be nem töltött személyek csak a szülői felügyeletet gyakorló személy hozzájárulásával regisztrálhatnak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában az Adatkezelő 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó személyes adatot nem gyűjt.

Kezelt adatkör: név, e-mail cím, telefonszám, számlázási név, cím, postázási név cím, online azonosító, jelszó.

Az adatkezelés célja: a honlapon nyújtott szolgáltatások teljesítése, az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevétele,
kapcsolatfelvétel, elektronikus, telefonos, SMS, és postai megkereséssel,
tájékoztatás a Társaság termékeiről, szolgáltatásairól, szerződési feltételeiről, akcióiról,
reklám-küldemény a tájékoztatás során elektronikusan és postai úton küldhető,
a honlap használatának elemzése.

Adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, amelyet az adatkezelési tájékoztató megismerésével, az az érintett adatai önkéntes megadásával és adatkezelési nyilatkozata előtt elhelyezett jelölő négyzet bejelölésével, és az üzenet elküldésével, e-mail küldés esetén az e-mail elküldésével ad meg. Tilos a jelölő négyzet előre bejelölése. Az üzenet elküldése előtt az adatkezelési tájékoztatót egy linkkel elérhetővé kell tenni.

Címzettek: akik betekinthetnek ezen adatokba: az adatkezelő ügyfélszolgálati munkatársai

Adattárolás időtartama: a regisztráció / szolgáltatás aktív fennállásáig, vagy az érintett hozzájárulása visszavonásáig (törlési kérelméig).

A személyes adatokat csak addig őrizzük meg, amíg a kezelésük céljának teljesüléséhez szükséges, kivéve, ha az alkalmazandó jogszabályok azok további kezelését (tárolását) írják elő.

A személyes adatokat töröljük, ha
• az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs egyéb jogalapja,
• az érintett tiltakozik az adatkezeléssel szemben és az adatkezelésre nincs elsőbbséget élvező törvényes jogalap, illetve ha az érintett tiltakozik adatai közvetlen üzletszerzés céljából történő kezelése ellen,
• a személyes adatok kezelése jogellenes módon történik,
• a Társaságra vonatkozó valamely jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében a személyes adatokat törölni kell.

GYÓGYSZERMELLÉKHATÁSOK BEJELENTÉSÉVEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

A gyógyszerek biztonságosságának és hatásosságának nyomon követése érdekében az ExtractumPharma zrt. a mindenkori vonatkozó jogszabályok által előírtaknek megfelelően biztosítja honlapján is a társaság által gyártott és/vagy forgalmazott gyógyszerekkel kapcsolatos, esetlegesen felmerülő mellékhatások bejelentésének lehetőségét.

A jogszabályi előírások értelmében kötelesek vagyunk kivizsgálni minden olyan feltételezett mellékhatásra vonatkozó bejelentést, amely a betegektől és az egészségügyi dolgozóktól elektronikus vagy egyéb, az értékelést lehetővé tévő módon érkezik.

Egy bejelentés során személyes adatok kerülnek birtokunkba, mely adatok szükségesek a bejelentés kivizsgálásához és értékeléséhez. Bejelentésével Ön önkéntesen hozzájárul a közölt adatok ideiglenes kezeléséhez, mely hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Amennyiben a személyes adatok megadásakor Ön nem a saját nevében jár el, Önnek rendelkeznie kell az érintett személy hozzájárulásával.

Adatkezelés célja: Az Ön feltételezett mellékhatásra vonatkozó bejelentésének kivizsgálásához szükséges adatok kezelésének célja a feltételezett mellékhatás kivizsgálása, értékelése. Ennek feltétele minimális mértékű kapcsolattartási adatok megadása.

A feltételezett mellékhatásokhoz kapcsolódó adatkezelés jogalapja: Az Ön hozzájárulása, a bejelentés megtételével.

Kezelt adatok köre: A minimális adatok megadása nélkül a bejelentett feltételezett mellékhatás kivizsgálása, értékelése, illetve a kivizsgálás eredményének visszajelzése nem teljesíthető. A minimálisan szükséges adatok:
• bejelentői azonosítója, viszonya a mellékhatást elszenvedőhöz (beteg, hozzátartozó, egészségügyi ellátásában résztvevő személy)
• azon személyre vonatkozó azonosító adatok, akinél a nem kívánatos esemény jelentkezett (beteg neme, kora, esetleg születési éve); A név megadása nem feltétel!
• a mellékhatást okozó készítmény azonosítható neve;
• a tapasztalt esemény jelentkezésének, és kezelésének körülményei.
• Elérhetőség:
• Telefonszám - abban az esetben kérjük megadni, ha a továbbiakban ezen keresztül kíván velünk kapcsolatot tartani.
• E-mail cím – abban az esetbenkérjük megadni, ha a továbbiakban ezen keresztül kíván velünk kapcsolatot tartani.
• Város, irányítószám, ország (postai elérhetőség) - Önnek nem szükséges megadnia a levelezési címét, ha nem azon keresztül kíván velünk kapcsolatot tartani.
• Munkahelye, képzettsége, végzettsége - Csak akkor kérjük megadni amennyiben a bejelentést Ön, mint egészségügyi dolgozó, teszi meg, és a bejelentést követő kivizsgálásban is hajlandó részt venni.
• Háziorvosának neve és címe - Amennyiben igényli, hogy mellékhatás kivizsgálása során háziorvosával felvegyük a kapcsolatot, és Ő is hajlandó erre csak ez esetben adja meg az adatokat.

Tájékoztatjuk, hogy a rögzített adatokat a törvények által előírt ideig őrizzük a leginkább lehetséges anonym módon. Amennyiben Ön az adatkezelésre vonatkozó önkéntes hozzájárulását visszavonja, minden olyan személyes adat törlésre kerül, amely esetében jogszabály nem rendelkezik az adatok további megőrzéséről.

Az Ön által rendelkezésünkre bocsátott (mellékhatásra és gyógyszer használatra, következményekre vonatkozó) egészségügyi adatait, anonymizált (személyétől függetlenített) formában jogszabályi kötelezettségünknek eleget téve továbbítjuk, statisztikai értékeléshez és esetleges intézkedések megtétele céljából az alábbi hatóságok részére:

• A Helyi Hatóságnak OGYÉI (Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet) részére
• Az Európai Gyógyszerügynökség részére

A HONLAPON KÖZZÉTETT ÁLLÁSHIRDETÉSEKKEL KAPCSOLATOS ADATKEZELÉS

Az álláskeresési adatok között rögzítjük a jelentkezést valamely meghirdetett állásra, valamint a jelentkezés időpontját, a jelentkező nevét, születéskori nevét, születési helyét és idejét, lakóhelyét, telefonszámát, e-mail címét, korábbi munkáltatója (munkáltatói) nevét, korábbi munkaviszonya időtartamát, korábbi beosztásait, munkaköreit és azok leírását, képesítéseit, tanulmányit, végzettségi szintjét, diplomáját és annak fokozatát, a diploma megszerzésének időpontját, nyelvtudását, számítástechnikai ismereteit, és minden olyan információt amelyet jelentkezőként önkéntesen megad (pl. fénykép, önéletrajz, motivációs levél, fizetési igény).

Az adatkezelés célja meghirdetett pozícióval kapcsolatos döntés előkészítés és döntés hozatal.

A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉRE TETT ERŐFESZÍTÉSEINK

Megteszünk minden szükséges lépést a személyes adatok biztonságának védelme érdekében, és hogy megakadályozzunk minden illetéktelen vagy véletlen hozzáférést, gyűjtést, felhasználást, közlést, másolást, módosítást, kiadást, törlést vagy egyéb, jogosulatlan felhasználást. Felhívjuk a figyelmét, hogy az információk elektronikus úton történő továbbítása soha nem lehet teljesen biztonságos. Felhívjuk a figyelmét továbbá arra is, hogy Ön felel jelszavának biztonságáért, valamint azért, hogy azt ne közölje harmadik személyekkel.

Bármely információ, amelyről valamely termékünk lehetséges mellékhatásának bejelentése során szerzünk tudomást, azon munkatársaink korlátozott köre számára lesz elérhető, akiknek munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szüksége van az adatokra. Ilyen esetben is védjük az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel.

JOGOK ÉS JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Ön jogosult kérni a hiányos, hibás, nem megfelelő vagy elavult adatok törlését, helyesbítését, megjelölését vagy zárolását. Amennyiben úgy véli, hogy az általunk kezelt személyes adatai hiányosak, helytelenek vagy elavultak, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, hogy a szükséges helyesbítést indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb egy hónapon belül elvégezhessük. Minden célszerű és indokolt lépést megteszünk annak biztosítására, hogy az általunk kezelt személyes adatok helyesek legyenek. Az olyan személyes adatokat, amelyek helyességét vagy naprakész állapotát Ön vitatja, de kétséget kizáróan igazolni nem tudja, megjelöljük. Ön kérheti személyes adatai törlését.

Bizonyos esetekben jogszabály írhatja elő számunkra, hogy adatokat megtartsunk (illetve, zároljunk vagy jelöljünk meg) bizonyos időre. Ezekben az esetekben a törlési kérelemnek csak az ilyen követelmények teljesítését követően tudunk eleget tenni.

Ön jogosult tájékoztatást kapni arról, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről. Az ilyen tájékoztatáskérésekre a lehető leghamarabb, de legkésőbb kérésének benyújtásától számított egy hónapon belül válaszolunk. Személyazonosságának igazolása érdekében további információk megadását kérhetjük Öntől.

Jogosult továbbá tiltakozni személyes adatai kezelése ellen, ha a személyes adatok kezelésére vagy továbbítására kizárólag valamely szerződéses kötelezettség teljesítéséhez, a saját jogos érdekünk, az adatokat átvevő személy vagy egyéb harmadik személy érdekeinek érvényesítéséhez van szükség (kivéve, ha az adatkezelés kötelező); továbbá ha azt a jogszabályok megengedik. A tiltakozást indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb a benyújtásától számított egy hónapon belül kivizsgáljuk. Amennyiben a tiltakozást illetően hozott döntésünkkel nem ért egyet, Ön jogosult bírósági eljárást kezdeményezni.

Jogok melyek megilletik Önt adatainak kezelésével kapcsolatban

1. Átlátható tájékoztatás, kommunikáció és az érintett joggyakorlásának elősegítése - Rendelet 12. cikke - Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kezelt személyes adatairól tájékoztatást kérjen.

2. Előzetes tájékozódáshoz való jog – Rendelet 13. cikke - Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

3. Az érintett tájékoztatása és a rendelkezésére bocsátandó információk, ha a személyes adatokat az adatkezelő nem tőle szerezte meg - Rendelet 14. cikke - Az érintettnek joga van ahhoz, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról, továbbá az érintett személyes adatok kategóriáiról, valamint a személyes adatok forrásáról tájékoztatást kapjon.

4. Az érintett hozzáférési joga - Rendelet 15. cikke - Az érintett jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

5. A helyesbítéshez való jog - Rendelet 16. cikke - Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

6. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez” való jog) - Rendelet 17. cikke - Az érintett jogosult személyes adatai törlését kérni, amennyiben azok már nem szükségesek többé az adatkezelés céljához, vagy amennyiben azok kezelésére már nem vagyunk jogosultak.

7. Az adatkezelés korlátozásához való jog - Rendelet 18. cikke - Az érintettnek joga van ahhoz, hogy kérésére az adatkezelő meghatározott feltételek esetén korlátozza az adatkezelést személyes adatainak vonatkozásában.

8. A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség - Rendelet 19. cikke - Az adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

9. Az adathordozhatósághoz való jog - Rendelet 20. cikke - Az érintett jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy kérje az adatoknak egy másik adatkezelő részére történő közvetlen továbbítását.

10. A tiltakozáshoz való jog - Rendelet 21. cikke - Az érintettet megilleti a személyes adatainak kezelése elleni tiltakozási jog.

11. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről - Rendelet 34. cikke - Abban az esetben, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira nézve, indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatjuk az adatvédelmi incidensről.

12. A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog (hatósági jogorvoslathoz való jog) - Rendelet 77. cikke - Az érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál - Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság -, ha megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti a rendeletet.

13. A felügyeleti hatósággal szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog - Rendelet 78. cikke - Az egyéb közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok sérelme nélkül, minden természetes és jogi személy jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság rá vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben abban az esetben is, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja az érintettet a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

14. Az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szembeni hatékony bírósági jogorvoslathoz való jog - Rendelet 79. cikke - A rendelkezésre álló közigazgatási vagy nem bírósági útra tartozó jogorvoslatok – köztük a felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog – sérelme nélkül, minden érintett hatékony bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak e rendeletnek nem megfelelő kezelése következtében megsértették az e rendelet szerinti jogait.

Amennyiben úgy véli, hogy adatvédelemmel kapcsolatos jogai sérülnek, a Társaság adatkezeléseit felügyelő illetékes adatvédelmi felügyeleti hatósághoz fordulhat, úgymint:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11..
Telefon: +36 1 391 1400; fax: +36 1 391 1410
e-mail cím: ugyfelszolgalat--.at.--naih.hu

vagy ahhoz az illetékes adatvédelmi szabályozó hatósághoz, amely az Európai Unió azon tagállamában található, ahol az Ön lakóhelye, munkavégzésének helye vagy az adatvédelmi jogsértés helye van.

A jelen Honlap harmadik felek oldalaira mutató hivatkozásokat tartalmazhat. Az ilyen hivatkozott oldalak érdekkörünkön kívül esnek és saját adatkezelési szabályzataiknak megfelelően üzemelnek. Az ilyen hivatkozott oldalak adatvédelmi gyakorlatáért Társaságunk nem felelős.

ADATAINAK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK ESETÉN

Amennyiben adatvédelmi kérdésekben további információra lenne szüksége vagy érintetti jogait szeretné gyakorolni, kérjük, vegye fel a kapcsolatot velünk:

ExtractumPharma zrt.
1044 Budapest, Megyeri út 64.
Tel: +36 1 233 0083
Fax: +36 1 233 1426
e-mail: info--.at.--expharma.hu